Informacje o dostępności

Informacje o dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Stowarzyszeniu Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja – Grzegorz Krupa - tel. 696 402 701

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sron-nadzieja.pl.

Status pod względem zgodności

 1. Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa sron-nadzieja.pl spełnia wymagania w 99,59%.

Powody niezgodności lub wyłączeń:

Treści niedostępne

 • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od podmiotów zewnętrznych. Do Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja zostały przekazane wyłącznie w wersji papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany) lub jako dokumenty pdf nieprawidłowo przygotowane w programie MS Word. Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo, gdyż została utworzona przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy. W miarę możliwości treści szczególnie istotne dla bieżącej działalności Stowarzyszenia Nadzieja będą poprawiane. Niektóre dokumenty zostały opublikowane w postaci skanu. W takim przypadku publikujemy także ich dostępną wersję alternatywną.

Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności są:

 • Mapy oraz mapy interaktywne (w tym geoportale);
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte (m. in. dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych);
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymogów dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony (m. in. oświadczenia majątkowe, projekty techniczne);
 • Multimedia nadawane na żywo;
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-21r.
Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne dotyczące wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy składać do Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja na adres: sron-nadzieja@tlen.pl

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) zwanej  w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej wraz z oświadczeniem o dostępności

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2021-06-21.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony: Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia: Tab
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia: Shift + Tab
 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK: Enter
 • Otwarcie oznaczonego elementu: Enter
 • Zwiększenie rozmiaru strony: CTRL + rolka myszy 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana kontrastu
 • zmiana rozmiaru czcionki

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna siedziby Stowarzyszenia Nadzieja
Budynek przy ul. Solidarności 7/5

 1. Budynek w którym mieści się Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.
 2. Do Stowarzyszenia można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej przystanek znajduje się w odległości  około 100 metrów. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.
 3. Wokół budynku  Stowarzyszenia funkcjonuje ogólnodostępny parking. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wyznaczono  i , oznaczono kolorem niebieskim
 4. Do wejścia  prowadzą schody i winda zewnętrzna ( niestety często ulega awariom)
 5. Drzwi wejściowe do Stowarzyszenia  są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz języka migowego

Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. 

Osoby uprawnione lub działające na mocy upoważnienia osoby uprawnionej, planujące wizytę w Stowarzyszeniu Nadzieja proszone są o dokonanie zgłoszenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

 1. osobiście:  w godz.8.00-10.00; Ruda Śląska ul Solidarności 7/5
 2. mailowo: sron-nadzieja@tlen.pl
 3. listownie: Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja 41-706 Ruda Śląska ul. Solidarności 7/5
 4. telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej): 696 402 701

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.
Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej wraz z danymi kontaktowymi
Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja 41-706 Ruda Śląska ul. Solidarności 7/5
Adres strony internetowej: https://sron-nadzieja.pl

 Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja 41-706 Ruda Śląska ul. Solidarności 7/5
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej sron-nadzieja@tlen.pl

Pliki do pobrania