Misja i cele działalności

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wzajemne wspieranie się jego członków w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i innych wobec pozostających pod ich pieczą osób niepełnosprawnych. Przez działanie opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne i inne rozumie się działania ukierunkowane na umożliwienie podopiecznym optymalnego rozwoju jak i zrealizowania ich możliwości osobowych – w wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym.

Misja

Cel ten realizowany jest poprzez:

  • wdrażanie i rozwijanie wspólnych form opieki (szczególnie medycznej i terapeutycznej) nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, pozostającymi pod pieczą członków
  • tworzenie warunków dla przezwyciężenia izolacji społecznej, w której – w większości przypadków – pozostają dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepełnosprawne, poprzez organizowanie im regularnych spotkań umożliwiających nawiązanie kontaktów sąsiedzkich, rówieśniczych, towarzyskich, koleżeńskich, organizowanie działań edukacyjnych, kulturalnych, imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.
  • tworzenie – we współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań Stowarzyszenia – zaplecza organizacyjnego, materialnego i lokalowego umożliwiających realizację celów statutowych;
  • propagowanie celów Stowarzyszenia, zjednywanie sponsorów i osób życzliwych jego idei, współpraca z organami administracji państwowej, jednostkami gospodarczymi, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami społecznymi o zbliżonym profilu;
  • organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności – szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych
  • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową